Angelique Soors        Zorg en Begeleiding

***

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Angelique Soors Zorg en Begeleiding, gevestigd aan Zandkuil 3, 5575 AS te Luyksgestel, www.angelique.soors.net


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op mijn website of door middel van persoonlijk contact.

 

Algemeen

Ik hecht groot belang aan uw privacy en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens, zoals:

·               Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

·               Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

·               Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

·               Zorgverzekeringswet (Zvw)

·               Wet Langdurige Zorg

·               Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Angelique Soors Zorg en Begeleiding is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ik bepaal welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Ik ben er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In dit privacy statement leg ik uit welke gegevens ik verwerk, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van uw gegevens.


Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik zo nodig van u verwerk:

: ·  

·               Voor- en achternaam  

·               Geslacht  

·               Geboortedatum  

·               Geboorteplaats  

·               Adresgegevens  

·               Telefoonnummer  

·               E-mailadres  

·               BSN  

·               Polisnummer van uw zorgverzekering  

·               Diverse gegevens over uw gezondheid 


Doel en grondslagen van de verwerking

 

Uw persoonsgegevens worden door mij verzameld en bewaard om u goed te kunnen verzorgen en/of begeleiden en u kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Bovendien heb ik uw gegevens nodig voor het afleggen van verantwoording ten aanzien van de kwaliteit van de zorg (doelmatigheid en rechtmatigheid) en de financiële afwikkeling van de zorg/begeleiding. De verwerking van uw persoonsgegevens kan voorts gebaseerd zijn op een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de verplichting om een besmettelijke ziekte te melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

 


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen. Indien ik met betrekking tot de geleverde zorg of de begeleiding een medisch dossier in de zin van WGBO over u heb ingericht, dan ben ik verplicht dit medisch dossier 15 jaar te bewaren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid of de gezondheid van uw kinderen.

 


Toegang voor onbevoegden tot uw dossier

Uw persoonsgegevens worden door mij goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Eventueel toekomstige medewerkers die geen behandelrelatie met u hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg, krijgen in beginsel geen toegang tot het dossier.

Alle eventueel toekomstige medewerkers binnen Angelique Soors Zorg en Begeleiding zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met mij.

 

Ik houd van iedere eventuele toekomstige medewerker bij, wanneer hij/zij uw dossier heeft bekeken ('logging'). U heeft recht op een elektronisch afschrift van de logging, zodat u kunt inzien welke medewerker op welke datum uw dossier heeft bekeken of opgevraagd.

 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mag ik uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken indien ik daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u heb gekregen. Voordat ik u om toestemming vraag, informeer ik u over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde.

 

In een aantal gevallen bestaat er voor mij een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om uw gegevens aan derden te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Hieronder vindt u een niet limitatieve opsomming van deze derden:

  

·               Andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling  

·               De wettelijke vertegenwoordiger, zoals een mentor of de ouders van kinderen tot 16 jaar  

·               Het CAK of het CIZ, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg  

·               De ziektekostenverzekeraar, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de

                 ziektekostenverzekering (claimbeoordeling en materiële controle)

Voor het verstrekken van informatie aan bovengenoemde derden heb ik geen toestemming van u nodig. U kunt bezwaar maken tegen verstrekking zonder uw toestemming, maar het kan zijn dat ik dan niet in staat ben om u te voorzien van goede zorg of begeleiding.


Uw recht op inzage

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens ik van u verwerk. Voor zover deze gegevens zijn opgenomen in het medisch dossier in de zin van de WGBO bent u gerechtigd om uw eigen medische dossier in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Ik vraag nooit een vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een kopie van de gegevens.

Het recht van inzage van een medisch dossier geldt  voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Bij kinderen tot 12 jaar ligt dit recht bij de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Voor wilsonbekwamen geldt dat de vertegenwoordiger het medische dossier kan inzien.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken als hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers het medisch dossier willen inzien. In dat geval beoordeelt de zorgverlener of behandelaar of het kind in staat is daarover een beslissing te nemen.

Ik ben niet verplicht om het hele medische dossier aan u te laten zien. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. U heeft geen recht op inzage in persoonlijke aantekening van de zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kan ik inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.


Overdracht van uw dossier

Indien u overstapt naar een andere zorgaanbieder is het van belang dat de nieuwe zorgverlener op de hoogte is van de zorg die door mij is verleend. Op uw verzoek werk ik in het beginsel altijd mee aan de overdracht van uw dossier aan uw nieuwe zorgverlener.

Op grond van de AVG kunt u bij mij een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar u of een andere zorgaanbieder te sturen ('dataportabiliteit'). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt. Hieronder vallen ook gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat, zoals door middel van bijvoorbeeld een bloeddrukmeter of  trombosedienst. 

Het recht op wijziging of vernietiging van uw medische gegevens

U heeft op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die ik van u bewaar aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen ('recht op vergetelheid').

Voor zover uw verzoek tot het wissen van gegevens betrekking heeft op het medisch dossier in de zin van de WGBO hoef ik niet aan uw verzoek tot vernietiging te voldoen, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander. U moet dan denk aan mijn belangen in het kader van het afleggen van verantwoording over de door mij geleverde zorg, of het belang van uw nakomelingen in geval van een erfelijke ziekte.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ik maak gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van u nodig heb.


Contact en klachtrecht

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens en uw dossier serieus. Ik hanteer passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via aszbinfo@gmail.com.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van uw dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ook sturen naar dit e-mailadres. U kunt uiteraard ook telefonisch contact met me opnemen en uw verzoek mondeling doen.

Ik wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.